Bakar (Cu)

Bakar je hemijski element koji je u periodnom sistemu obeležen simbolom Cu. Atomski (redni) broj bakra je 29, a atomska masa iznosi 63.546.

Bakar ili, kako ga nazivaju, crveni metal (lat. Cuprum),je, posle srebra, najbolji provodnik elektriciteta i toplote. Zbog sloja oksida na površini predmeti od bakra vremenom potamne, a pod uticajem atmosferskih prilika pojavljuje se zelena patina. U prirodi se retko pronalazi u elementarnom stanju. Ima ga u sulfidnim rudama (halkopirit, kovelit, halkozin i bornit), u oksidnim rudama (kuprit), kao i u karbonatnim rudama (malahit i azurit). 

U starom Egiptu bakar se koristio za izradu različitih orudja I oružja, dok danas ima masovnu upotrebu u proizvodnji električnih provodnika. U gradjevinarstvu se koristi za izradu krovnih pokrivača i oluka. U cilju poboljšavanja mehaničkih osobina, dodaje se raznim legurama, kao i srebru i zlatu.

cu : 7120.50 US$/t
Galerija slika
    Bakar klasa 1 Bakar klasa 2